– WUSHU NOTEBOOK – 南拳组合(1) NánQuán ZǔHé

– WUSHU NOTEBOOK – 南拳组合(1) NánQuán ZǔHé ENG: Nanquan Group of movemets In this GoM you can find: 1- 骑龙步 插掌 变 握拳 QíLóngBù ChāZhǎng biàn WòQuán (ENG: Riding Dragon Stance + Inserting Palm that change into fists) 2- 转身挂盖拳 ZhuǎnShēn GuàGàiQuán (ENG: Turn back + Swinging overhead fists) 3- 侧步格挡+弓步冲拳 CèBù GéDǎng + GōngBù ChōngQuán…