– WUSHU NOTEBOOK – 南拳组合(2) NánQuán ZǔHé

– WUSHU NOTEBOOK – 南拳组合(2) NánQuán ZǔHé ENG: Nanquan Group of Movemets In this GoM you can find: START: 虚步 插眼 XūBù ChāYǎn (ENG: Empty stance + Fingers in the eyes) 1- 马步虎爪 MǎBù HǔZhǎo (ENG: Hourse stance + Tiger claw) 2- 马步钉肘 MǎBù DīngZhǒu (ENG: Hourse stance + Elbow) 3- 单碟步虎爪 DānDiéBù HǔZhǎo (ENG: Butterfly…