[ WUSHU TUTORIAL ] WUSHU&Basic Movements: 背花刀 BèiHuāDāo & 扎刀 ZhāDāo + 劈刀 PīDāo

[ WUSHU TUTORIAL ] WUSHU&Basic Movements 背花刀 Bèi huā dāo + 刀式组合 Dāo shì zǔhé ENG: Back Figure 8 + Broad Sword Group of movemets Another Video: https://www.facebook.com/ZhaoJieWushu/videos/1624964464205721/ First:  扎刀 zhā dāo (thrust with broadsword) + 背花刀 Bèi huā dāo About 扎刀 zhā dāo technique: it also can called 刺刀 cìdāo 扎刀 是最近几年改的, 刺刀是老的叫法. 现在基本都说扎刀, 刺剑。 The…