[ WUSHU TUTORIAL ] WUSHU&Basic Movements: 棍术 GùnShù

Today Coach ZHAO JIE is gonna show a TUTORIAL for a GUNSHU 棍术 GoM. Here we are: 摔棍 shuāi gùn点棍 3x diǎn gùn + move the foot提撩 tí liāo + step + 扫棍 sǎo gùnSTEP + 点棍 2x diǎn gùn + 提撩 tí liāo点棍 2x diǎn gùn拨棍 bō gùn挫棍 cuò gùn摔棍 shuāi gùnJUMP + 摔棍…